درس‌های موجود

CPE 8

استاد نوروزی-دوشنبه و چهارشنبه

ساعت:5:10  تا 6:40

ترم:7-1400

OBJECTIVE FIRST 8

استاد نوروزی- شنبه و دو شنبه

ساعت:6:50 تا 8:20

ترم:7-1400

OBJECTIVE FIRST 9

استاد نوروزی- شنبه و دوشنبه.

ساعت: 6:50 تا8:20

ترم: 6-1400

OBJECTIVE FIRST 5

استاد نوروزی -.یکشنبه 5:10 تا 6:40

و سه شنبه 6:50 تا 8:20

ترم:1-1401

OBJECTIVE FIRST 2 A/B

استاد نوروزی-شنبه 5:10 تا 6:40 وچهارشنبه 6:50 تا 8:20

شنبه و چهارشنبه 3:30  تا 5:00

ترم:1-1401

OBJECTIVE FIRST 2 A

استاد نوروزی-روزهای فرد .یکشنبه و سه شنبه

ساعت:7:00 تا 8:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 4

استادنوروزی - یکشنبه 6:50 تا 8:20

  و سه شنبه 5:10 تا 6:40

ترم:7-1400

Free -TOUCHSTONE 1 B

استادنباتی -روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 1 B

استادغفوری-روزهای زوج  -3:30 تا 5:00

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 2 D

استاد غفوری- روزهای فرد-3:30 تا 5:00.

ترم: 1-1401TOUCH STONE 2 D

استادنوروزی - دوشنبه ها :3:30 تا 5:00

پنجشنبه ها:10:40 تا 12:10

ترم:7-1400

Free-TOUCHSTONE 2 A

استادغفوری -روزهای زوج-6:50  تا8:20

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 2 A

استاد علی نژاد -روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE  2 D

استادسلمانی -شنبه و چهارشنبه -6:30 تا 8:30

ترم: 1-1401

TOUCHSTONE 2 A

استادسلمانی-دو شنبه و پنجشنبه-6:30 تا 8:30 و2:10 تا4:10

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 2 C

استادعلی نژاد -روزهای زوج -3:30 تا5:00

ترم : 1-1401

Free-TOUCHSTONE 3 C

 استادغفوری-روزهای فرد5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401


TOUCHSTONE 3 F

استاد سلمانی -یکشنبه و سه شنبه -6:30 تا 8:30

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE  3  F

استادعلی  نٰژاد -فرد-5:10 تا6:40

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 3 F

استادغفوری -روزهای زوج5:10 تا  6:40

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 4 B

استادعلی نژاد- روزهای زوج: 6:50 الی 8:20

ترم:  1-1401

TOUCHSTONE  4 F

استاد علی نژاد-فرد- 6:50 تا 8:20

ترم: 1-1401

Free-TOUCHSTONE 4 C

استادعلی نژاد-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401

ENGLISH TIME 2A

استاد نباتی و استاد حسینی

روزهای زوج 3:30 الی5:00 و روزهای فرد 6:50 تا 8:20.

ترم: 1-1401

Free - ENGLISH TIME  2 A

استاد حسینی -روزهای فرد-3:30 الی 5:00

ترم:  1-1401

Free-ENGLISH  TIME 4 A

استاد زهرابراتی - روزهای زوج-5:10  الی 6:20

ترم : 1-1401

Free-ENGLISH  TIME 4 B

استاد زهرا براتی - روزهای زوج-3:30  تا  5:00

ترم: 1-1401

Free-ENGLISH TIME 4 B

استاد حسینی- روزهای فرد-5:10  تا 6:40

ترم: 1-1401

Free-ENGLISH TIME  5 A

استاد نباتی  - روزهای زوج-3:30 تا 5:00 

ترم:  1-1401

Free-ENGLISH TIME 5 A

استاد نباتی -روزهای فرد-6:50 تا 8:20

ترم: 1-1401

Free-ENGLISH TIME 5 B

استادبراتی_روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم: 1-1401

Free-ENGLISH TIME 6 A

استادنباتی - روزهای فرد: 3:30 الی 5:00

ترم : 1-1401

ENGLISH TIME 6 C

استاد نباتی -روزهای زوج-5:10  تا 6:40

ترم: 1-1401

Free-ENGLISH TIME  6A

 استاد نباتی-روزهای های زوج  6:50 تا 8:20

ترم: 1-104

Free-ENGLISH TIME 6 C

استاد جلایری-روزهای فرد-6:50 تا 8:20

ترم; 1-1401

ENGLISH TIME 6 C

استادجلایری -روزهای فرد 5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401

Magic Time 1/A

استاد الهام براتی-روزهای فرد -5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401

Magic Time 1/A

استاد فاتحی -روزهای  فرد - 6:50  تا 8:20

ترم: 1-1401


FIRST FRIENDS 3B

استاد شاهدی-روزهای فرد-1:50 تا 3:20

ترم: 1-1401

Magic Time 1/A

استاد شیخ - روزهای  زوج-3:30 الی 5:00

ترم: 1-1401

Magic Time 1/A

استاد شاملو فرد- روزهای فرد -3:30 تا 5:00

ترم:1-1401

MAGIC TIME 1 B

استاد:  شاهدی-روزهای زوج : 3:30 الی 5:00

ترم: 1-1401

MAGIC TIME 2 B

استادشاملو فرد-روزهای فرد-1:50 تا 3:20 

و  روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم: 1-1401

MAGIC TIME 1 B

استاد شاهدی- روزهای  زوج: 5:10 الی 6:40

ترم: 1-1401FIRST FRIENDS 3 B

استاد فاتحی-سه شنبه و پنجشنبه- 3:30 تا 5:00

ترم:1-1401

FIRST FRIENDS 3 B

استاد شیخ - روزهای زوج-1:50  تا  3:20.

ترم: 7-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استاد شاهدی- روزهای زوج-1:50 تا 3:20

ترم:7-1400

FIRST FRIENDS 1 B

استاد فاتحی- روزهای زوج-6:50 تا 8:20

ترم: 7-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استاد الهام براتی-روزهای فرد-6:50 تا 8:20

ترم: 7-1400

FIRST FRIENDS 2 B

استادشاهدی-روزهای زوج -5:10تا 6:40

ترم:7-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استاد فاتحی

(استاد عاشورلو )- روزهای فرد-6:50 تا8:20

ترم :6-1400

FIRST FRIENDS 1 B

استادنباتی-روزهای زوج -3:30 تا 5:00

ترم :7-1400

FIRST FRIENDS 1 A

استادفاتحی -روزهای  زوج - 6:50 تا 8:20

 ترم:6-1400

FIRST FRIENDS 2 B

استادنباتی-شنبه ُ یکشنبه و چهارشنبه-1:50 تا 3:20

ترم:7-1400

FIRST FRIENDS  3 B

 استاد شاهدی - روزهای زوج-1:50 تا  3:20

ترم:1-1401اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)