درس‌های موجود

CPE 5

استاد نوروزی-یکشنبه و سه شنبه

ساعت:3:00 تا 4:30

ترم: 3-1400

OBJECTIVE FIRST 5

استاد نوروزی- یکشنبه و سه شنبه.

ساعت: 5:00 تا 6:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 7

استاد نوروزی- شنبه و چهارشنبه.

ساعت: 7:00 تا 8:30

ترم: 3-1400

OBJECTIVE FIRST 2 B

استادنوروزی - شنبه و چهارشنبه.

ساعت: 5:00 تا 6:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 2 A

استاد نوروزی-روزهای فرد .یکشنبه و سه شنبه

ساعت:7:00 تا 8:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی-.شنبه و چهارشنبه.

ساعت: 3:00 تا 4:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 4

استاد نوروزی -.یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 11:00 تا 12:30

ترم: 3-1400

Touchstone 1 A

استادغفوری-روزهای فرد 5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 1 C

استادسلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم :3-1400

TOUCHSTONE  1 C

استادسلمانی -روزهای فرد-10:45 تا 12:15.

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 1 A

استاد سلمانی  -روزهای زوج-3:30 تا 5:00

(استاد غفوری)

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 1 A

استادسلمانی- روزهای  فرد- 6:50 تا8:20

ترم: 3-1400

TOUCHSTONE 2 C

 استاد شیخ-روزهای زوج -6:50  تا 8:20.

ترم:3-1400

(ترم قبل: استاد سلمانی)

TOUCHSTONE 2 A

استاد غفوری- روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم:3-1400Free+TOUCHSTONE 2A

استادعلی نژاد -روزهای زوج-5:10 تا 6:40


ترم:3-1400

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی-روزهای زوج-3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3A

استاد سلمانی - روزهای زوج 6:50 تا 8:20

(ترم قبل استاد شیخ)

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 3 B

استادعلی نژاد-روزهای زوج -6:50 تا 8:20  

ترم :3-1400

TOUCHSTONE 3 D

استاد علی نژاد- روزهای فرد-10:45 تا 12:15 و 6:50 تا 8:20.

ترم: 3-1400

TOUCHSTONE  3 B

استاد غفوری-فرد-6:50  تا 8:20

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 3 E

استادوفاکش-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 4 E

استاد علی نژاد- روزهای زوج 10:45  تا12:15 و روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم :3-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم5-99

TOUCH STONE 4 F

استاد غفوری-روزهای زوج6:50  تا 8:20

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 4 C

استاد وفاکش-روزهای زوج: 6:50  تا  8:20

ترم:3-1400

TOUCHSTONE  4A

استاد علی نژاد-زوج 5:10 تا6:40 و فرد10:30تا12:30.


ترم:3-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

ترم: (6-99)

ENGLISH  TIME2 B

استادنباتی - روزهای فرد6:50  تا  8:20

ترم: 3-1400

ENGLISH TIME 2 B

استاد جلایری- روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد براتی -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 3 B

استاد براتی _روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم:3-1400

ENGLISH TIME  3 A

استاد جلایری - روزهای فرد-3:30 تا 5:00 و 6:50 تا8:20

ترم: 3-1400

ENGLISH TIME  4B

هر دو کلاس استاد شیخ روزهای های فرد

3:30 تا 5:00  و  5:10 تا 6:40

ترم: 3-1400

ENGLISH TIME 5 B

استادشیخ- روزهای فرد6:50  تا 8:20

ترم: 3-1400

ENGLISH TIME 5 B

استادشیخ -روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

ENGLISH TIME 5A

استاد شیخ -روزهای زوج  3:30 تا 5:00

ترم:3-1400

ENGLISH TIME 5 B

استادغفوری -روزهای زوج- 5:10 تا 6:40


ترم:3-1400

ENGLISH TIME 5 B

استادبراتی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادولی زاده -روزهای فرد6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 6 B

استاد سلمانی-روزهای فرد-3:00 تا 5:00

ترم:3-1400

ENGLISH TIME 6A

استاد سلمانی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40.

ترم: 3-1400

ENGLISH TIME 6 A

استادغفوری-روزهای زوج -3:30 تا 5:00

(ترم قبل:استاد سلمانی)

ترم:3-1400

MAGIC TIME 1 B

استاد نباتی-روزهای زوج10:45 تا 12:15 

ترم:3-1400

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

MAGIC TIME 1 B

استادبراتی-روزهای زوج 10:45 تا 12:15

(استاد نباتی)

ترم: 3-1400

MAGIC TIME 2A

استادنباتی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:3-1400

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

ترم:( 5-99)SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRST FRIENDS  1 B

 استاد شاهدی - روزهای زوج-3:30 تا  5:00

1400-3


FIRST FRIENDS 1 A

استاد:  شاهدی-روزهای  فرد-3:30 تا 5:00

ترم:  3-1400


FIRST FRIENDS 1 A

استاد شاهدی-روزهای  فرد-10:45 تا 12:15

ترم:  2-1400

FIRSTFRIENDS 1B

استاد عاشورلو - روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم: 3-1400


استاد نباتی

روزهای زوج: 10:45-12:15

(ترم قبل استاد براتی )

ترم: 3-1400


FIRSTFRIENDS 1B

استاد شاملو فرد- روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم: 3-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استاد: عاشورلو -روزهای فرد6:50  تا 8:20

ترم: 3-1400


FIRST FRIENDS 2

استاد شاملوفرد-یک ساعته*****

 ترم:3-1400

FIRST FRIENDS 3 A

استادشاملو فرد-روزهای زوج-10:45 تا 12:15  

و  روزهای زوج-3:30 تا 5:00

ترم:3-1400


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)