درس‌های موجود

CPE 6

استاد نوروزی-دوشنبه و چهارشنبه

ساعت:5:10  تا 6:40

ترم: 4-1400

OBJECTIVE FIRST 6

استاد نوروزی- یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 3:30 تا 5:00

ترم:5-1400

OBJECTIVE FIRST 8

استاد نوروزی- شنبه و دوشنبه.

ساعت: 6:50 تا8:20

ترم: 5-1400

OBJECTIVE FIRST 1+FREE

استاد نوروزی-شنبه 5:10 تا 6:40

 وچهارشنبه 6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

OBJECTIVE FIRST 2 A

استاد نوروزی-روزهای فرد .یکشنبه و سه شنبه

ساعت:7:00 تا 8:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 3 A

استادنوروزی - یکشنبه 6:50 تا 8:20

  و سه شنبه 5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

OBJECTIVE FIRST 3-TERM 4

استاد نوروزی -.یکشنبه 5:10 تا 6:40

و سه شنبه 6:50 تا 8:20

ترم: 5-1400

TOUCHSTONE 1 C

استادغفوری-روزهای زوج- 5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 1 C

استادسلمانی- روزهای  فرد-6:50 تا 8:20 و روزهای زوج 3:30 تا 5:00

ترم: 5-1400

TOUCHSTONE 1 C

استاد سلمانی  -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 2 B

استاد غفوری- روزهای فرد-6:50 تا 8:20.

ترم:5-1400TOUCHSTONE  2 A

استادعلی نژاد-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 2 A

استادغفوری-روزهای  زوج-6:50 تا 8:20

ترم :5-1400

TOUCHSTONE 2B

استادسلمانی  -زوج 5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 3 A

 استادغفوری-روزهای فرد5:10 تا 6:40

ترم:5-1400


TOUCHSTONE 3 C

استاد سلمانی - روزهای زوج -6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 3 F

استادعلی نژاد- روزهای فرد- 6:50 تا 8:20.

ترم: 5-1400

TOUCHSTONE  3 D

استادسلمانی -زوج3:30 تا5:00

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 3 D

استاد سلمانی -روزهای فرد 5:10 تا  6:40

ترم:;5-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد علی نژاد- روزهای زوج 3:30  تا5:00 و  روزهای فرد 6:50 تا 8:20

ترم :4-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم5-99

TOUCH STONE 4 F

استاد غفوری-روزهای زوج6:50  تا 8:20

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 4 E

استادعلی نژاد-روزهای زوج: 6:50  تا  8:20

ترم:5-1400

TOUCHSTONE  4C

استاد علی نژاد-فرد 5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

TOUCHSTONE 4 A

استادعلی نژاد-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

ENGLISH  TIME 3 A

استادبراتی - روزهای زوج-5:10  الی 6:20

ترم : 5-1400

ENGLISH TIME 3  B

استاد سیدی- روزهای زوج-6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

ENGLISH  TIME 3 B

استاد براتی - روزهای فرد6:50  تا  8:20

ترم:5-1400

English Time 4 A

استاد نباتی -روزهای فرد-6:50  تا 8:20

ترم: 5-1400

ENGLISH TIME 4 B

استادنباتی_روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم: 5-1400

ENGLISH TIME  4 A

استاد شیخ  - روزهای زوج-3:30 تا 5:00 

ترم: 5-1400

English time 5 B

استاد جلایری - روزهای فرد: 3:30 الی 5:00

ترم : 5-1400

ENGLISH TIME  5 B

 استادشیخ-روزهای های زوج  6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادجلایری -روزهای فرد  6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

ENGLISH TIME 6 C

استاد نباتی-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم:4-1400

ENGLISH TIME 6 C

استاد سلمانی-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: 5-1400

ENGLISH TIME 6 A

استادشیخ -روزهای زوج-5:10  تا 6:40

ترم:5-1400

ENGLISH TIME 6 C

استادسیدی-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

ENGLISH TIME 6 A

استاد جلایری-روزهای فرد-5:10 تا6:40

ترم:5-1400

ENGLISH TIME 6 A

استادغفوری -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم:5-1400

MAGIC TIME 1 A

استادشاملو فرد-روزهای فرد-1:50 تا 3:20 

و  روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

MAGIC TIME 2B

استادنباتی-روزهای فرد- 6:40 تا 8:20

ترم:4-1400

MAGIC TIME 2 B

استاد  براتی-روزهای زوج 6:50 الی 8:20

ترم:5-1400

MAGIC TIME 2 B

استاد نباتی-روزهای فرد 3:30 الی5:00

ترم:5-1400

MAGIC TIME 2B

استاد براتی- روزهای  فرد 5:10 الی 6:40

ترم: 4-1400SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRST FRIENDS  2 B

 استاد شاهدی - روزهای فرد-3:30 تا  5:00

ترم:5-1400


FIRST FRIENDS 2 B

استاد شاهدی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

FIRST FRIENDS 2

استاد:  شاهدی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:5-1400


FIRST FRIENDS 2 A

استاد شاهدی-روزهای فرد -6:50 تا 8:20

ترم:5-1400

FIRSTFRIENDS 2 B

استاد شاملو فرد- روزهای فرد -3:30 تا 5:00

ترم: 5-1400

FIRST FRIENDS 2 B

استادشاهدی-روزهای زوج -3:30 تا 5:00

ترم :5-1400

FIRSTFRIENDS 2 B

استاد عاشورلو - روزهای  زوج-3:30 تا 5:00

ترم: 5-1400


FIRST FRIENDS 3 B

استاد عاشورلو- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:5-1400

FIRST FRIENDS  3 A

استاد: عاشورلو -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:5-1400


FIRST FRIENDS  3

استاد شاملوفرد-یک ساعته*****

شنبه و چهارشنبه4:30 تا 5:30 و دوشنبه: 6:00 تا 7:00

 ترم:4-1400


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)