درس‌های موجود

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

CPE 4

استاد نوروزی-روزهای فرد

ترم: 1-1400

OBJECTIVE FIRST 1

استاد نوروزی-روزهای زوج

ترم:1-1400

OBJECTIVE FIRST 5

استاد نوروزی-روزهای زوج

ترم:1-1400

OBJECTIVE FIRST 2

استاد نوروزی -روزهای زوج

ترم: 1-1400

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی- روزهای زوج

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 1 A

استادسلمانی-روزهای زوج-6:50 تا 8:20

ترم :1-1400

TOUCHSTONE  1 A

استاد غفوری

(استاد ولی زاده)-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 1 C

استاد غفوری- روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم:1-1400TOUCHSTONE 1C

استاد غفوری -روزهای فرد1:50 تا 3:20

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 2 A

 استادسلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

(استاد وفاکش)

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 2 D

استاد غفوری-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

(استاد سلمانی)

ترم :1-1400

TOUCHSTONE 2 D

استاد غفوری-فرد-5:10 تا6:40

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 2 C

استاد شیخ-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی-روزهای زوج-3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3 B

استاد علی نژاد- روزهای فرد 5:10 تا 6:40.

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد علی نژاد-فرد3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3 C

استاد سلمانی-روزهای فرد 6:50 تا 8:20

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 4 F

استادعلی نژاد- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 4 C

استاد علی نژاد- روزهای زوج 3:30 تا 5:00 و روزهای فرد 6:50 تا 8:20

ترم :1-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج 5:10 تا 6:40.

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم5-99

TOUCH STONE 4 D

استاد غفوری-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 4 A

استاد علی نژاد- 6:50 تا 8:20

(استاد سلمانی)

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 1 B

استاد جلایری- روزهای فرد-3:30 تا 5:00

(استادبراتی و استاد سیدی)

ترم:1-1400

ENGLISH  TIME 1B

استادنباتی - روزهای فرد6:40 تا 8:20

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 2 A

استاد جلایری - روزهای فرد-1:50 تا 3:20و 6:50 تا 8:20

(استاد براتی)

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد براتی -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 2 B

استاد براتی _روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

(استاد جلایری)

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 2 B

استاد غفوری -روزهای زوج-1:50 تا3:20.

 ترم:(5-99)

ENGLISH TIME  3 B

استاد سیدی-روزهای فرد- 6:50 تا 8:20

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 4 B

استادجلایری- روزهای فرد5:10 تا 6:40

(استاد براتی)

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 4 B

استادسیدی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 4 A

استادبراتی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40

(استاد جلایری)

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 4 C

استاد شیخ -روزهای زوج  6:50 تا 8:20

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 4 C

استاد سیدی-روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

(استاد شیخ )

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 5 B

استاد سلمانی

(استاد ولی زاده)-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادسیدی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 B

استاد سیدی-روزهای زوج -6:50 تا8:20

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادولی زاده -روزهای فرد6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 5 C.REVIEW

استاد شاملو فرد-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 6 B

استادغفوری-روزهای فرد 6:50 تا8:20

ترم:1-1400

ENGLISH TIME 6 B

استادسلمانی- روزهای  زوج 5:10 تا 6:40.

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME  6 B

استادغفوری  -روزهای زوج-1:50 تا 3:20

ترم:1-1400

MAGIC TIME 1 A

استادنباتی-روزهای فرد- 3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

ترم:( 5-99)SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRSTFRIENDS 1 A

استاد شاملو فرد- روزهای زوج -4:20 تا 5:50

ترم: 1-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استادشاملو فرد-روزهای فرد

5:10 تا 6:40 و 6:50 تا 8:20

ترم:1-1400

FIRST FRIENDS 3 B

استاد نباتی-روزهای فرد5:10 تا 6:40 و روزهای  زوج 6:50 تا 8:20.

ترم:1-1400


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)