درس‌های موجود

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

CPE 1

استاد نوروزی

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی-روزهای شنبه و چهارشنبه

OBJECTIVE FIRST 1

استاد نوروزی- روزهای دوشنبه و پنج شنبه

(99-3)

TOUCHSTONE 1 C

استاد شیخB-روزهای فرد 5:10 تا 6:40

(99-3)

TOUCHSTONE 1 C

استاد شیخA-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

(99-3)

TOUCHSTONE 1 D

استاد سلمانی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

(99-3)

TOUCHSTONE 1 D

استاد غفوری-فرد-5:10 تا6:40

(99-3)

Touchstone 1 A

استاد علی نژاد

TOUCHSTONE 1 A

استاد وفاکش -روزهای فرد 3:30تا5:00

(99-3)

TOUCHSTONE 2 C

استاد سلمانی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(99-3)

TOUCHSTONE 2 D

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

(99-3)

T.S 2 A

استاد علی نژاد-روزهای فرد5:10 تا6:40

TOUCHSTONE 2 C

استادسلمانی-روزهای فرد 6:50 تا 8:2

(99-3)


TOUCHSTONE 3 A

استاد سلمانی -روزهای فرد-5:10 تا 6:40

(99-3)

TOUCHSTONE 3 C

استادوفاکش -روزهای زوج  5:10 تا 6:40

(99-3)

TOUCH STONE 3 F

استاد غفوری-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

(99-3)

T.S 3.D

استاد علی نژاد-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

T.S 3.D

استاد علی نژاد

Touchstone 4 A

استاد سلمانی-روزهای فرد 6:50 تا 8:20

TOUCHSTONE 4 B

استاد وفاکش-روزهای زوج 6:50 تا 8:20

(99-3)

TOUCHSTONE 4 C

استاد وفاکش-روزهای فرد5:10 تا 6:40

(99-3)

T.S 4.F

استاد وفاکش-روزهای فرد 6:50 تا 8:20

Review T.S.4

استاد حسینی-روزهای زوج 1:00 تا 2:30

Review. T.S.4

استاد حسینی-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

T.S 4.E

استاد علی نژاد-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ENGLISH TIME 1 B

استاد سیدی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(99-3)

English Time 2 A

استاد سیدی (زوج 6:50 تا 8:20)و (فرد 3:30 تا 5:00)


ENGLISH TIME 1

استاد غفوری -روزهای زوج-3:30 تا 5:00

(99-3)

ENGLISH TIME 2 B

استادبراتی- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

(99-3)

ENGLISH TIME 2 B

استادسیدی-روزهای فرد5:10 تا 6:40

(99-3)

ENGLISH TIME 2 A

استادجلایری -روزهای فرد 5:10 تا 6:40

(99-3)

ENGLISH TIME 3 B

استاد سیدی-روزهای فرد 6:50 تا8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 3 B

استاد ولی زاده-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

(99-3)

ENGLISH TIME 3 A

استاد شیخ -روزهای زوج  6:50 تا 8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 3 A

استاد شیخ -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(99-3)

ENGLISH TIME 3 B

استاد ولی زاده -روزهای زوج  6:50 تا 8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 4 B

استادسیدی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

(99-3)

ENGLISH TIME 5 A

استاد سلمانی -روزهای زوج 6:50 تا 8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 5 C

استاد ولی زاده-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

(99-3)

English Time 5 C

استادسلمانی-زوج 3:30 تا 5:00

(99-3)

ENGLISH TIME 5 A

استادغفوری-روزهای فرد 6:50 تا8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 5 A

استادشیخ- روزهای فرد6:50 تا8:20

(99-3)

ENGLISH TIME 5 A

استادوفاکش-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

(99-3)

English Time 6 B

استاد غفوری(562*B)- روزهای زوج 6:50 تا 8:20

(99-3)English Time 6  C

استاد شیخ-روزهای زوج6:50 تا 8:20

English Time 6 B

استاد غفوری (562*A)-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(99-3)

MAGIC TIME 1 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

(99-3)MAGIC TIME 1 B

استادبراتی -روزهای زوج ساعت 3:30 تا 5:00 و روزهای فرد 6:40 تا 8:30

(99-3)

Magic Time 1 B

استاد شیخ

Magic Time 1 A

استاد براتی

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

Magic Time 2 B

استاد جلایری

MAGIC TIME 2 A

استاد آقارضایی- روزهای فرد 6:50 تا 8:20

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

(99-3)

MAGIC TIME 2 A

استاد جلایری-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(99-3)

MAGIC TIME 2 A

استاد براتی - روزهای زوج 6:50 تا 8:20

(99-3)

MAGIC TIME 2 B

استاد جلایری_روزهای فرد 6:50 تا 8:20

(99-3)

SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRST FRIENDS 1 A

استادرنجبر 2-99

روزهای فرد 5:10 تا 6:40

FIRST FRIENDS 2 A

استاد رنجبر    2-99

روزهای فرد3:30 تا 5:00

FIRST FRIENDS 2 B

استاد نباتی-ترم 2-99

روزهای فرد-5:10 تا 6:40


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)