درس‌های موجود

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

CPE 3

استاد نوروزی-روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم:6-99

OBJECTIVE FIRST 5

استاد نوروزی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40.

ترم:(6-99)

OBJECTIVE FIRST 1

استاد نوروزی -روزهای زوج

ترم: 6-99

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی- روزهای زوج-3:30 تا 5:00.

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 1 D

استاد علی نژاد- روزهای زوج 6:50 تا 8:20.

ترم :( 5-99)

TOUCHSTONE 1 B

استاد غفوری- روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم:(6-99)TOUCHSTONE 1B

استاد غفوری -روزهای فرد1:50 تا 3:20

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 1 D

 استادسلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

(استاد وفاکش)

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 2 B

استاد غفوری- روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(استاد شیخB)

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 2 C

استاد غفوری-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

(استاد سلمانی)

ترم :(6-99)

TOUCHSTONE 2 C

استاد غفوری-فرد-5:10 تا6:40

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 2 B

استاد شیخA-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 3 A

استاد سلمانی-روزهای زوج-6:50 تا 8:20.

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 3 A

استاد علی نژاد- روزهای فرد 5:10 تا 6:40.

ترم: (6-99)

TOUCHSTONE 3 D

استاد علی نژاد-فرد3:30 تا 5:00

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی -روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:4-99

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 3 F

استاد علی نژاد- 6:50 تا 8:20

(استاد سلمانی)

ترم: (6-99)

TOUCHSTONE 3 C

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: (5-99)

TOUCHSTONE 4 E

استادعلی نژاد- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 4 E

استاد وفاکش-روزهای زوج 6:50 تا8:20.

ترم: (6-99)

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم:(6-99)

TOUCH STONE 4 C

استاد غفوری-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:(6-99)

TOUCHSTONE 4 B

استاد علی نژاد-روزهای زوج 3:30 تا 5:00 و روزهای فرد6:50 تا 8:20.

ترم:(6-99)

ENGLISH TIME 1 A

استاد جلایری- روزهای فرد-3:30 تا 5:00

(استادبراتی و استاد سیدی)

ترم:  (6-99)

ENGLISH TIME 1 B

استاد جلایری - روزهای فرد 6:50 تا 8:20

(استاد براتی)

ترم: (6-99)

ENGLISH  TIME 1A

استادنباتی - روزهای فرد6:40 تا 8:20

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 1 B

استاد براتی -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 2 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

ترم: (6-99)

English Time  2 A

استاد براتی _روزهای فرد 6:50 تا 8:20

(استاد جلایری)

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 2 B

استاد غفوری -روزهای زوج-1:50 تا3:20.

 ترم:(5-99)

ENGLISH TIME  3 A

استاد سیدی-روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 3 B

استادبراتی-روزهای فرد 5:10 تا 6:40

(استاد جلایری)

ترم:( 6-99)

ENGLISH TIME 4 A

استادجلایری- روزهای فرد5:10 تا 6:40

(استاد براتی)

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 4 A

استادسیدی-روزهای فرد5:10 تا 6:40

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 4 B

استاد شیخ -روزهای زوج  6:50 تا 8:20

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 4 B

استاد سیدی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

(استاد شیخ )

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 A

استاد سلمانی

(استاد ولی زاده)-روزهای زوج-1:50 تا 3:20

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادسیدی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 A

استاد سیدی-روزهای فرد 6:50 تا8:20

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادولی زاده -روزهای فرد6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 6 C

استاد وفاکش

(استاد ولی زاده)-روزهای زوج -6:50 تا8:20

ترم: (6-99)

English Time 6 C

استادسلمانی-فرد-6:50 تا 8:20

ترم :(6-99)

ENGLISH TIME 6 A

استادغفوری-روزهای فرد 6:50 تا8:20

ترم:(6-99)

ENGLISH TIME 6 A

استادسلمانی- روزهای  زوج 5:10 تا 6:40.

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME  6 A

استادغفوری  -روزهای زوج-1:50 تا 3:20

ترم:(6-99)

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

ترم:( 5-99)SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRST FRIENDS 1 B

استادشاملو فرد-روزهای فرد

5:10 تا 6:40 و 6:50 تا 8:20

ترم:6-99

FIRSTFRIENDS 2 B

استاد نباتی- روزهای فرد 6:50 تا 8:20.

ترم: (5-99)

FIRST FRIENDS 3 A

استاد نباتی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم: 6-99

FIRST FRIENDS 3 B

استادنباتی-3:30 تا 5:10

ترم:(6-99)


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)