درس‌های موجود

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

CPE 4

استاد نوروزی-روزهای فرد.یکشنبه و سه شنبه

5:10 تا 6:40

ترم: 1-1400

OBJECTIVE FIRST 6

استاد نوروزی-روزهای زوج. شنبه و چهارشنبه.

6:50 تا 8:20.

ترم:2-1400

OBJECTIVE FIRST 1 B

استادنوروزی - روزهای زوج -شنبه و چهارشنبه.

5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

OBJECTIVE FIRST 1 A

استاد نوروزی-روزهای فرد .یکشنبه و سه شنبه.

6:50 تا 8:20

ترم:2-1400

OBJECTIVE FIRST 2

استاد نوروزی-روزهای زوج.شنبه و چهارشنبه.

3:30 تا 5:00

ترم:2-1400

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی -روزهای زوج.یکشنبه و سه شنبه.

10:45 تا 12:15

ترم: 2-1400

OBJECTIVE FIRST 4

استاد نوروزی- روزهای فرد.یکشنبه و سه شنبه.

3:30 تا 5:00

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 1 B

استادسلمانی-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم :2-1400

TOUCHSTONE  1 B

استادسلمانی -روزهای فرد-10:45 تا 12:15.

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 1 D

استاد غفوری- روزهای فرد- 5:10 تا 6:40

ترم:2-1400TOUCHSTONE 1D

استادعلی نژاد -روزهای زوج-5:10 تا 6:40

(استاد غفوری)

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 2 B

 استادسلمانی-روزهای زوج -6:50  تا 8:20.

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 2 D

استاد شیخ-روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی-روزهای زوج-3:30 تا 5:00

ترم:1-1400

TOUCHSTONE 3 A

استادعلی نژاد-روزهای زوج -6:50 تا 8:20  

(استادغفوری)

ترم :2-1400

TOUCHSTONE 3 C

استاد علی نژاد- روزهای فرد-10:45 تا 12:15 و 6:50 تا 8:20.

ترم: 2-1400

TOUCHSTONE 3 F

استاد علی نژاد-زوج 3:30 تا 5:00 و فرد5:10 تا 6:40

(استاد شیخ)

ترم:2-1400

TOUCHSTONE  3 A

استاد غفوری-فرد-6:50  تا 8:20

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 3 D

استادوفاکش-روزهای فرد -5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 4 D

استاد علی نژاد- روزهای زوج 10:45  تا12:15 و روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم :2-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم5-99

TOUCH STONE 4 E

استاد غفوری-روزهای زوج6:50  تا 8:20

ترم:2-1400

TOUCHSTONE 4 B

استاد وفاکش- 6:50  تا  8:20

(استادعلی نژاد)

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

ترم: (6-99)

ENGLISH  TIME2 A

استادنباتی - روزهای فرد6:50  تا  8:20

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد جلایری- روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 2 B

استاد جلایری - روزهای فرد-3:30 تا 5:00 و 6:50 تا8:20

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME 2 A

استاد براتی -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم: 1-1400

ENGLISH TIME 3 A

استاد براتی _روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم:2-1400

ENGLISH TIME  4 A

استاد شیخ-روزهای فرد- 5:10 تا 6:40

(استاد سیدی)

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME 4 D

استاد شیخ -روزهای زوج  3:30 تا 5:00

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 5 A

استادشیخ- روزهای فرد6:50  تا 8:20

(استاد جلایری)

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 5 A

استادشیخ -روزهای زوج-5:10 تا 6:40

(استاد سیدی)

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME 5 C

استاد سلمانی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40.

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادسیدی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (6-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادسلمانی-روزهای زوج -3:30 تا 5:00

(استاد سیدی)

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 5 A

استادغفوری -روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

(استادسیدی )

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 5 A

استادبراتی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادولی زاده -روزهای فرد6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 6 C

استادغفوری-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 6 C

استادسلمانی- روزهای  فرد- 6:50 تا8:20

ترم: 2-1400

ENGLISH TIME  6 C

استادغفوری  -روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

ENGLISH TIME 6 A

استاد سلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

(استاد شاملو فرد)

ترم:2-1400

MAGIC TIME 1 B

استادنباتی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:2-1400

MAGIC TIME 1 A

استاد نباتی-روزهای فرد10:45 تا 12:15 و روزهای  زوج 10:45 تا 12:15

ترم:2-1400

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

ترم:( 5-99)SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRSTFRIENDS 1 A

استاد شاملو فرد- روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم: 1-1400

FIRST FRIENDS 1

استاد شاملوفرد-یک ساعته*****

 ترم:2-1400

FIRST FRIENDS 2 A

استادشاملو فرد-روزهای فرد

5:10 تا 6:40 و 6:50 تا 8:20

ترم:1-1400


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)