درس‌های موجود

Four Corners 1

استاد علی نژاد

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

F C E 1

استاد نوروزی

F.C.E.14

استاد نوروزی

Touch Stone 1 A

استاد شیخB

T.S 1 B

استاد سلمانی

T.S 1.D

استاد حسینی

T.S 1.B

استاد غفوری

Touch Stone 1 A

استاد شیخA

T.S 2.C

استاد وفاکش

TS 2 A

استاد سلمانی

T.S 2.B

استاد شیخ

T.S 2.B

استاد علی نژاد

Touch Stone 3 F

استاد سلمانی

T.S 3.F

استاد وفاکش

T.S 3.A

استاد سلمانی

T.S 3.D

استاد غفوری

T.S 3.C

استاد حسینی

T.S 3.C

استاد علی نژاد

T.S 4.A

استاد وفاکش

T.S 4.E

استاد وفاکش

T.S 4.F

استاد حسینی

T.S 4.E

استاد حسینی

T.S 4.D

استاد علی نژاد

English Time 1 B

استاد حسینی

English Time 1 A

استاد حسینی

English Time 1 A

استادعلی نژاد

English Time 1 B

استاد ولی زاده

E.T 2.B

استاد سیدی

E.T 2. B

بعدازظهر

استاد ولی زاده

English Time 2 B

استاد ولی زاده(صبح)

English Time 2 B

استاد شیخ

English Time  2 A

استادولی زاده

English Time 2 A

استاد شیخ

English Time 3 B

استادسیدی

English Time 3 B

استادوفاکش

English Time 4 A

استاد ولی زاده

English Time 4 A

استادحسینی

English Time 4 A

استادغفوری

English Time 5 C

استاد سلمانی (B)English Time  5 A

استاد ولی زاده

English Time 5 A

استاد حسینی

English Time 5 C

استاد سلمانی (A)

English Time 6  B

استاد شیخ

English Time 6  B

استاد وفاکش

Magic Time 1 A

411-E

استاد غفوری (فرد 3:30 - 5:00)

Magic Time 1 A

استاد سیدی

Magic Time 1 A

استاد جلایری

Magic Time 1 A

استاد غفوری( 11:20 -12:50)

Magic Time 1 B

استاد جلایری

Magic Time 1 B

استاد شیخ

Magic Time 2 B

استاد سیدی

Magic Time 2 B

استاد جلایری

Magic Time 2 A

استاد علی نژاد

H.T 3.B

استاد غفوری

First Friends 1A

311 B

استاد جلایری

First Friends 1A

311 A

استاد غفوری

First Friends 2A

321

استاد سیدی

First Friends 2 B

استاد غفوری ( براتی )

First Friends 3 A

استاد غفوری ( استاد براتی )

First Friends 3B

332 B

استاد سیدی

First Friends 3B

332-A

استاد ولی زاده


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)