درس‌های موجود

This course is designed to enhance the teachers’ general knowledge of English language as well as exposing them to the latest teaching methodologies.

CPE 2

استاد نوروزی-روزهای زوج- 6:50 تا 8:20

ترم: 4-99

OBJECTIVE FIRST 4

استاد نوروزی-روزهای زوج-5:10 تا 6:40.

ترم:(5-99)

OBJECTIVE FIRST

استاد نوروزی -روزهای زوج

ترم: 4-99

OBJECTIVE FIRST 2

استاد نوروزی- روزهای زوج-3:30 تا 5:00.

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 1 D

استاد علی نژاد- روزهای زوج 6:50 تا 8:20.

ترم :( 5-99)

TOUCHSTONE 1 A

استاد غفوری- روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)TOUCHSTONE 1 A

استاد غفوری -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 1 C

 استادسلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

(استاد وفاکش)

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 2 D

استاد علی نژاد- روزهای زوج ساعت  3:30تا 5:00و روزهای فرد ساعت 5:10 تا 6:40.

ترم: (5-99)

TOUCHSTONE 2 A

استاد شیخB-روزهای فرد 5:10 تا 6:40

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 2 B

استاد سلمانی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم :(5-99)

TOUCHSTONE 2 B

استاد غفوری-فرد-5:10 تا6:40

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 2 A

استاد شیخA-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 3 B

استاد سلمانی -روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:4-99

TOUCHSTONE 3 A

استاد سلمانی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 3 E

استاد سلمانی- 6:50 تا 8:20

(استاد وفاکش)

ترم: (5-99)

TOUCHSTONE 3 C

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: (5-99)

TOUCHSTONE 4 D

استادعلی نژاد- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 4 D

استاد وفاکش-روزهای زوج 6:30 تا 8:20.

ترم: (5-99)

TOUCHSTONE 4 E

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:30 تا 6.

ترم:(5-99)

TOUCH STONE 4 B

استاد غفوری-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:(5-99)

TOUCHSTONE 4 A

استاد علی نژاد-روزهای فرد 3:30 تا 5:00.

ترم:(5-99)

English Time 2 A

استاد سیدی (زوج 6:50 تا 8:20)و (فرد 3:30 تا 5:00)


ENGLISH TIME 1 A

استاد سیدی -روزهای زوج3:30 تا 5:00

ترم: (5-99)

English Time 1 B

استاد جلایری_روزهای فرد 6:50 تا 8:20

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 1 A

استاد براتی - روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 1 A

استاد جلایری-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 2 A

استاد سیدی-روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم: 4-99

ENGLISH TIME 2 B

استاد غفوری -روزهای زوج-1:50 تا3:20.

 ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 3 B

استادبراتی- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 3 A

استادسیدی-روزهای فرد5:10 تا 6:40

ترم: 4-99

ENGLISH TIME 3 A

استادجلایری -روزهای فرد 5:10 تا 6:40

ترم:( 5-99)

ENGLISH TIME 4 B

استاد ولی زاده-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 4 A

استاد سیدی-روزهای فرد 6:50 تا8:20

ترم: 4-99

ENGLISH TIME 4 A

استاد شیخ -روزهای زوج  6:50 تا 8:20

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 4 A

استاد شیخ -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 5 B

استادسیدی-روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادولی زاده -روزهای زوج 6:50 تا 8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادغفوری-روزهای فرد 6:50 تا8:20

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادشیخ- روزهای فرد6:50 تا8:20

ترم: (5-99)

ENGLISH TIME 5 C

استادغفوری  -روزهای زوج-3:30 تا 5:00

(استاد وفاکش-3:30 تا 5:00)

ترم:(5-99)

ENGLISH TIME 6 B

استاد ولی زاده-روزهای زوج 3:30 تا 5:00

ترم: (5-99)

English Time 6 B

استادسلمانی-فرد-6:50 تا 8:20

ترم :(5-99)

Magic Time 1 B

استاد براتی (زوج 6:50 تا 8:20)

MAGIC TIME 2 A

استاد سیدی- روزهای زوج6:50 تا 8:20

ترم:( 5-99)Magic Time 2 B

استاد براتی- روزهای زوج-3:30 تا 5:00

ترم:  (5-99)

MAGIC TIME 2 A

استادبراتی - روزهای فرد 6:40 تا 8:30

ترم: 4-99

SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRSTFRIENDS 2 B

استاد نباتی- روزهای فرد 6:50 تا 8:20.

ترم: (5-99)

FIRST FRIENDS 2 A

استادرنجبر-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: (5-99)

FIRST FRIENDS 3 A

استاد نباتی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم: 4-99

FIRST FRIENDS 3 A

استاد رنجبر -روزهای فرد5:10 تا 6:40

ترم:(5-99)


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)