درس‌های موجود

CPE 5

استاد نوروزی-یکشنبه و سه شنبه

ساعت:3:00 تا 4:30

ترم: 3-1400

OBJECTIVE FIRST 5

استاد نوروزی- شنبه و چهارشنبه

ساعت: 3:00 تا 4:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 7

استاد نوروزی- شنبه و چهارشنبه.

ساعت: 7:00 تا 8:30

ترم: 3-1400

OBJECTIVE FIRST 2 B

استادنوروزی - شنبه و چهارشنبه.

ساعت: 5:00 تا 6:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 2 A

استاد نوروزی-روزهای فرد .یکشنبه و سه شنبه

ساعت:7:00 تا 8:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 3

استاد نوروزی-یکشنبه و سه شنبه.

ساعت: 5:00 تا 6:30

ترم:3-1400

OBJECTIVE FIRST 4

استاد نوروزی -.یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 11:00 تا 12:30

ترم: 3-1400

Touchstone 1 B

استادغفوری-روزهای زوج- 3:30 تا 5:00

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 1 C

استادسلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم :3-1400

TOUCHSTONE  1 D

استادسلمانی -روزهای زوج -3:30 تا 5:00 و روزهای فرد-6:50 تا 8:20

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 1 B

استاد سلمانی  -روزهای زوج- 5:10تا 6:40

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 1 B

استادعلی نژاد- روزهای  فرد- 5:10 تا 6:40

ترم: 4-1400

TOUCHSTONE 2 D

 استاد شیخ-روزهای زوج -5:10  تا 6:40.

ترم:4-1400


TOUCHSTONE 2 A-FREE

استاد غفوری- روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:4-1400TOUCHSTONE 2B

استادعلی نژاد -روزهای زوج-5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد سلمانی-روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 3B-FREE

استاد سلمانی - روزهای زوج -6:50 تا 8:20

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 3 B

استادعلی نژاد-روزهای زوج -6:50 تا 8:20  

ترم :3-1400

TOUCHSTONE 3 E

استادغفوری- روزهای زوج- 6:50 تا 8:20.

ترم: 4-1400

TOUCHSTONE  3 C

استاد غفوری-زوج 5:10 تا 6:40 و فرد 6:50 تا 8:20

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 3 F

استادوفاکش-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

TOUCHSTONE 3 E

استاد شیخ -روزهای زوج 5:10 تا  6:40

ترم: 1-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد علی نژاد- روزهای زوج 3:30  تا5:00 و  روزهای فرد 6:50 تا 8:20

ترم :4-1400

TOUCHSTONE 4 F

استاد وفاکش-روزهای زوج-4:50 تا 6:40.

ترم5-99

TOUCH STONE 4 F

استاد غفوری-روزهای زوج6:50  تا 8:20

ترم:3-1400

TOUCHSTONE 4 D

استاد وفاکش-روزهای زوج: 6:50  تا  8:20

ترم:4-1400

TOUCHSTONE  4B

استاد علی نژاد-زوج 6:50 تا 8:20 و فرد3:30 تا 5:00

ترم:4-1400

ENGLISH  TIME 2B

استاد شاهدی - روز فرد - 1:50 الی 3:20

ترم : 4-1400

English Time 3 B

استاد نباتی -روزهای زوج: 6:50 الی 8:20

ترم: 4-1400

ENGLISH TIME  3 B

استاد شیخ  - روزهای فرد-3:30 تا 5:00 

ترم: 4-1400

ENGLISH TIME 3 A

استاد شیخ- روزهای فرد-5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

ENGLISH  TIME 3 A

استاد براتی - روزهای فرد6:50  تا  8:20

ترم: 4-1400

ENGLISH TIME 4 A

استاد  شیخ  _روزهای زوج- 5:10 تا 6:40

ترم: 4-1400

English time 5A

استاد جلایری - روزهای فرد: 3:30 الی 5:00

ترم 4-1400

ENGLISH TIME  5A

 استاد سیدی روزهای های زوج  6:50 تا 8:20

ترم: 4-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادشیخ -روزهای زوج-3:30 الی 5:00

ترم:4-1400

ENGLISH TIME 5B

استاد شیخ -روزهای فرد  6:50 تا 8:20

ترم:4-1400

ENGLISH TIME 5 C

استادغفوری -روزهای زوج- 1:50 الی 3:20 


ترم:4-1400

ENGLISH TIME 5 C

استاد جلایری-روزهای فرد-6:50 الی 8:20

ترم:4-1400

ENGLISH TIME 6 C

استاد نباتی-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم:4-1400

ENGLISH TIME 6B

استاد سلمانی-روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم: 4-1400

ENGLISH TIME 6 B

استادسیدی-روزهای زوج -5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

MAGIC TIME 2B

استادنباتی-روزهای فرد- 6:40 تا 8:20

ترم:4-1400

MAGIC TIME 2A

استاد  براتی-روزهای زوج 6:50 الی 8:20

ترم:4-1400

MAGIC TIME 2A

استاد نباتی-روزهای فرد 5:10 الی 6:40

ترم: 4-1400

MAGIC TIME 2B

استاد براتی- روزهای  فرد 5:10 الی 6:40

ترم: 4-1400SUPER SAFARI 2 B

استاد غفوری-روزهای فرد 1:50 تا 3:20

(99-2)

FIRST FRIENDS 1 B

استاد:  شاهدی-روزهای  فرد-3:30 تا 5:00

ترم:4-1400


FIRST FRIENDS 2 B

استاد: عاشورلو -روزهای فرد 3:30 تا 5:00

ترم: 4-1400


FIRST FRIENDS  2 A

 استاد شاهدی - روزهای زوج-3:30 تا  5:00

ترم:4-1400


FIRST FRIENDS 2 A

استاد شاهدی-روزهای فرد -5:10 تا 6:40

ترم: 4-1400

FIRSTFRIENDS 2 A

استاد شاملو فرد- روزهای فرد -3:30 تا 5:00

ترم: 4-1400

FIRSTFRIENDS 2A

استاد عاشورلو - روزهای  زوج-3:30 تا 5:00

ترم: 4-1400


استاد شاهدی

روزهای فرد: 6:50 - الی 8:20

(ترم قبل خانم نباتی)

ترم: 4-1400


FIRST FRIENDS 3 A

استاد عاشورلو- روزهای زوج 5:10 تا 6:40

ترم:4-1400

FIRST FRIENDS 3 A

استادشاملو فرد-روزهای فرد-1:50 تا 3:20 

و  روزهای فرد-3:30 تا 5:00

ترم:4-1400

FIRST FRIENDS  3

استاد شاملوفرد-یک ساعته*****

شنبه و چهارشنبه4:30 تا 5:30 و دوشنبه: 6:00 تا 7:00

 ترم:4-1400


اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)